ด่วน พิธา ชวดนั่งนายกฯ

ด่วน พิธา ชวดนั่งนายกฯ

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 13 ก.ค.2566 ที่รัฐสภา ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 โดยมีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม หลังจากเสนอชื่อ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคก้าวไกล เป็นนายกฯ ได้เปิดให้ส.ส.และส.ว.อภิปราย โดยใช้เวลาอภิปายประมาณ 6 ชั่วโมง

จากนั้นเวลา 15.50 น. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา กล่าวว่า สมาชิกได้อภิปรายคุณสมบัติครบทุกฝ่ายเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดแล้ว ขอปิดการอภิปรายและจะดำเนินการออกเสียงลงคะแนน

ประธานรัฐสภา กล่าวว่า การพิจารณาให้ความเห็นชอบให้บุคคลที่สมควรเป็นนายกฯตามมาตรา 272 ประกอบด้วยมาตรา 159 และข้อบังคับที่ 137 ให้การลงคะแนนกระทำโดยเปิดเผย ตามข้อบังคับ 56(2) โดยใช้วิธีเรียกชื่อสมาชิกรัฐสภา โดยมติเห็นชอบนั้นต้องมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภา และเนื่องจากในวันนี้ส.ส.ที่ถูกเสนอชื่อมีคนเดียวคือ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เพื่อให้การออกคะแนนและลงมติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยให้มีคณะกรรมการนับคะแนน 6 คน และตอนลงมติ ขอตรวจสอบองค์ประชุมโดยใช้วิธีกดเสียงแสดงตน และเมื่อสมาชิกครบองค์ประชุมแล้ว จะให้เลขาธิการสภาอ่านรายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษร ให้ลงคะแนนเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ

ประธานให้สมาชิกเสียบบัตรแสดงตนเพื่อตรวจสอบองค์ประชุม พบว่า แสดงตน 674 คน ถือว่าครบองค์ประชุม

จากนั้นเปิดให้ลงมติโดยเรียงตามลำดับตัวอักษร พบว่า เห็นชอบ 322 คะแนน ไม่เห็นชอบ 182 งดออกเสียง 198 คะแนน โดยเสียงเห็นชอบ มีส.ส. 309 คน คน ส.ว. 12 คน ส่วนไม่เห็นชอบ มีส.ส. 148 คน ส.ว. 34 คน งดออกเสียง แยกเป็น ส.ส. 39 คน ส.ว. 159 คน

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ